สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

👉เมื่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ข้าราชการตำรวจทุกนายและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้น มีสถานะเป็นข้าราชการตำรวจและเป็นส่วนราชการตาม พ.ร.บ.นี้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงมีหน้าที่และอำนาจที่จะต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

👉พ.ร.บ.นี้ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น การใช้อำนาจสั่งการอนุมัติหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.เดิม ก็จะต้องดำเนินการโดยอาศัยฐานอำนาจตาม พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน

377493

377494