สถานที่ติดต่อ
18/18 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 038-191999  โทรสาร : 038-191991 ถึง 2
อีเมล์ : saraban_ppr2(at)police.go.th

then

ตำรวจภูธรภาค 2 เริ่มก่อตั้งในสมัยที่นายพลตรีพระยาวาสุเทพ เป็นอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น โดยมีที่ตั้งเดิม อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ ดังนี้

 • พ.ศ. 2440 มีการจัดตั้งกองตำรวจมณฑลปราจีนบุรี ขึ้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และ ชลบุรี ต่อมาได้จัดตั้งกองตำรวจมณฑลจันทบุรี มีอาณาเขตปกครอง 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และ ตราด
 • พ.ศ.2445 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อกองตำรวจภูธรทั้ง 2 แห่ง เป็นกองตำรวจภูธรที่ 9 มณฑลปราจีนบุรี (ที่ตั้งเดิม) และกองตำรวจภูธรที่ 12 มณฑลจันทบุรี (ที่ตั้งเดิม)
 • พ.ศ.2547 หลังจากมีการรวมกรมตำรวจภูธร และกรมตำรวจนครบาลเป็น "กรมตำรวจ" แล้ว ได้แบ่งการปกครอง หัวเมือง ออกเป็น 4 ภาค คือ ตำรวจภูธรภาคกลาง ตำรวจภูธรภาคตะวันออก ตำรวจภูธรภาคเหนือ และตำรวจภูธรภาคใต้ โดยให้แต่ละ ภาคมีผู้บังคับการเป็นหัวหน้า แบ่งการปกครองภายในภาคเป็นสายๆ แต่ละสายมีจังหวัดในการปกครอง 3-4 จังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ.2476 ได้กำหนดเขตการปกครองตำรวจภูธรไว้ รวม 20 สาย โดย กองกำกับการตำรวจภูธรสายที่ 6 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) มีเขตการปกครอง 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และชลบุรี กองกำกับการตำรวจภูธรสายที่ 7 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี) มีเขตการปกครอง 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และตราด
 • พ.ศ.2481 ได้แบ่งส่วนราชการและจัดตั้งตำรวจภูธรเสียใหม่ 8 แขต โดยกองกำกับการตำรวจภูธรสาย 6 และ 7 รวมเป็น 1 เขต มีชื่อใหม่ว่า "กองบังคับการตำรวจภูธรเขต" 5 (ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) มีจังหวัดในการปกครองรวม 7 จังหวัด มีผู้บังคับการเป็นหัวหน้า
 • พ.ศ.2484 กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 5 ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ "จังหวัดพระตะบอง" และเพิ่มจังหวัดในปกครองอีก 2 จังหวัด คือ พระตะบอง และพิบูลย์สงคราม ทั้นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลของอนุสัญญาสันติภาพระหว่างไทย กับ ฝรั่งเศส เมื่อ 9 พ.ค.2484 ในปี เดียวกัน ทางการได้โอน จังหวัดสมุทรปราการ ให้มาขึ้นในทางปกครองเพิ่มอีก 1 จังหวัด
 • พ.ศ.2495 มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2495 แบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย "เขต" เป็น "ภาค" จึงได้เปลี่ยนแปลง "กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 5" เป็น "กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2" เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
 • พ.ศ.2498 มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบส่วนราชการกรมตำรวจ ในกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงให้ "กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2" เป็น "กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 2 มีเขตการปกครอง 7 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด
 • พ.ศ.2514 กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 2 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเขต การการปกครอง 7 จังหวัด เช่นเดิม
 • พ.ศ.2519 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2519 ให้ยุบเลิกกองบังคับการตำรวจ ภูธรเขตทั้ง 9 เขต หลังจากนั้นได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับ 45 ลงวันที่ 27 ต.ค.2519

      ปรับปรุงแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจขึ้นใหม่ จัดตั้งกองบังคับการตำรวจภูธร 2 ขึ้น โดยขึ้นตรงกับกองบัญชาการตำรวจภูธร1 มีเขตการ ปกครองรับผิดชอบ รวม 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรปราการ 

 • พ.ศ.2536 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจเสียใหม่ ให้ยุบกองบัญชาการตำรวจภูธร 1-4 และกองบังคับการตำรวจภูธร 1-9 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2537 มีผู้ช่วย อธิบดีกรมตำรวจเป็นหัวหน้าภาค ผู้บัญชาการเป็นรองหัวหน้าภาค กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีเขตการปกครอง 8 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแก้ว 
 • พ.ศ.2539 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจใหม่ ลงวันที่ 17 ต.ค. 2539 ให้ยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 เป็นตำรวจภูธรภาค 1-9 มีผู้บัญชาการเป็นหัวหน้า มีเขตการปกครองในความรับผิดชอบ 8 จังหวัดเช่นเดิม